Tarih:

Paylaş:

Güney Kore Hint-Pasifik Strateji Belgesi’nde Güney Asya’nın Yeri

Benzer İçerikler

Bu yazı şu dillerde de mevcuttur: English Русский

Güney Kore tarafından 2022 yılının sonlarında yayınlanması beklenen ve Seul’un Asya-Pasifik Bölgesi’ne yönelik stratejisi hakkında kritik öneme haiz bilgiler ve fikirler veren strateji belgesi, 28 Aralık 2022 tarihinde “Özgür, Huzurlu ve Müreffeh Hint-Pasifik Bölgesi” ismiyle Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanmıştır.[1] Söz konusu belge, toplam 43 sayfadan oluşmakta ve 4 bölüm içermektedir. Bahse konu olan belge, Güney Kore’nin Hint-Pasifik Bölgesi’ne dair jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik yaklaşımını yansıtması açısından büyük önem arz etmektedir.

Nitekim belgenin “Vizyon, İşbirliği İlkeleri ve Bölgesel Kapsam” başlıklı ikinci bölümünün son kısmında bölge bazlı stratejiler ele alınmıştır. Bu noktada Güney Asya üzerinden yapılan değerlendirme, bilhassa çatışma yoğunluğu yüksek olan bir coğrafyaya işaret etmesi hasebiyle hem Güney Kore’nin güvenlik perspektifi hem bölgedeki konjonktürel tutumu hem de Hint-Pasifik Bölgesi’nin geleceği bakımından oldukça mühimdir.

Bu bağlamda bahsi geçen belgenin Güney Asya başlıklı kısmını değerlendirmeden önce, Güney Kore yönetiminin genelde küresel olarak, özelde de Asya-Pasifik Bölgesi üzerinde Batı, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) ve Amerika Birleşik Devletleri’yle (ABD) güçlü diyaloglar geliştirdiği, aynı zamanda söz konusu aktörlerle güçlü müttefiklik ilişkileri inşa ettiği ileri sürülebilir. Haliyle adı geçen kısım çerçevesinde Seul’un bölgesel yorumunun Batı temelli fikir üretimi kapsamından çok da uzak olmayacağı yorumu yapılabilir. 

Bu kapsamda mevzubahis belgenin ilgili kısmına bakıldığında, Güney Asya başlıklı bölüm ilk olarak bölgenin dünya nüfusunun %24’ünden fazlasına ev sahipliği yaptığı, Batı ile Doğu Asya’yı ve denizler ile karayı birleştiren önemli yollara sahip olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple de bölgenin önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğundan bahsedilmiştir.

Bu noktada Güney Kore’nin Güney Asya Bölge’siyle daha yakın ilişkiler geliştireceği ve bölgedeki kilit partnerlere daha çok destek sağlayacağı söylenmiştir. Söz konusu durum, Seul’un Asya-Pasifik Bölgesi’nin güvenlik mimarisinde Güney Asya Bölgesi’ne ve bahsi geçen bölgedeki aktörlere değer verdiği şeklinde okunabilir. Zira Güney Kore’nin hem ulusal hem bölgesel hem de küresel güvenliği bağlamında Güney Asya Bölgesi’nde müreffeh bir durum tesis edilmesini hedeflediği öne sürülebilir.

Bunun yanı sıra ilerleyen kısımda Hindistan’a özel bir yer verilmiştir. Nitekim Hindistan, dünyanın en büyük beşinci ekonomisidir.[2] Bununla birlikte Hindistan’ın hızlı bir şekilde büyüyen ve aynı zamanda güçlü bir büyüme potansiyelini de barındıran bir ülke olduğu söylenebilir. Zira belgede de Seul’un Yeni Delhi’yle stratejik işbirliğini derinleştireceğinden bahsedilmiştir.

Öte yandan Hindistan’ın Güney Kore’yle ortak değerleri paylaştığı ve bölgedeki lider ülkelerden biri olduğu vurgulanmıştır. Ortak değer vurgusu, Güney Kore’nin Hindistan’la Kuzey Kore ve Çin karşıtlığı üzerinden işbirliği yapma amacı güdüyor olabileceği şeklinde değerlendirilebilir. Halihazırda Yeni Delhi ile Pekin arasında sınır kaynaklı birçok problem bulunmaktadır. Haliyle Güney Kore ile Hindistan’ın ortak güvenlik endişelerine ve çıkarlarına sahip olduğu öne sürülebilir. Bu durumun da Seul için önemli bir fırsat yarattığı belirtilebilir.

Daha sonrasında Hindistan’ın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olması ve bilişim ile uzay teknolojileri bağlamında sahip olduğu teknolojik güç nedeniyle oldukça yüksek bir büyüme potansiyelini taşıdığı ifade edilmiştir.

Buna ek olarak Güney Kore’nin de oldukça önemli bir teknolojik güç olduğu ve birçok teknoloji markasına ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bu minvalde bir değerlendirilme yapıldığında Seul’un Yeni Delhi’yile teknoloji temelli ortaklık kurma noktasında bir atılım yapmayı hedeflediği düşünülebilir. Özellikle de Seul’un hem teknoloji üretme potansiyeli hem de Çin’in çip endüstrisi üzerinden Batı ve Batı ittifakıyla girdiği küresel teknolojik rekabet göz önünde bulundurulduğunda, böylesi bir işbirliğinin her iki aktör için de avantajlı bir durum yaratacağı ileri sürülebilir. Bunun yanı sıra söz konusu durum, Pekin’in küresel ve bölgesel teknolojik nüfuzunun kısıtlanması noktasında da Seul ve Yeni Delhi’nin işine gelebilir.

İlerleyen kısımda Güney Kore’nin Hindistan’la hem dış politika üretimi hem de savunma noktasında işbirliğini güçlendireceği söylenmiştir. Haliyle Seul’un güvenlik ve ortak değerler bağlamında bir ittifak inşa etmek istediği ifade edilebilir.

Bahse konu olan belgenin Güney Asya bölümünün son kısmında ise Güney Kore’nin Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal ve diğer Güney Asya ülkeleriyle karşılıklı bağımlılık temelli, ticaret, yatırım ve kalkınma desteği üzerinden işbirliklerini geliştireceğinin altı çizilmiştir. Önceki kısımda Hindistan’dan özel olarak bahsedilmişken; burada kısa da olsa Pakistan’ın adının geçirilmesi genel olarak bölge üzerinde Seul’un çok vektörlü bir politika gütme ve hiçbir aktörü ihmal etmeme maksadıyla hareket ettiği şeklinde okunabilir. Aynı zamanda diğer ülkelerin de adının geçirilmesi, yine Güney Kore’nin çok vektörlü politikasının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca Güney Kore’nin üye olduğu bölgesel örgütler olan Hint Okyanusu’na Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) ile Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’ndan (SAARC) bahsedilmiş ve bölgesel işbirliği kapsamında bu örgütlere daha çok katkı yapılacağı vurgulanmıştır. Nitekim bunun da Güney Kore’nin bölgesel refahın sağlanması sürecinde yalnızca devletlere değil; aynı zamanda örgütlere de verdiği önemi gösterdiği söylenebilir.

Sonuç olarak Seul yönetiminin özgür, huzurlu ve müreffeh bir Hint-Pasifik Bölgesi hedefi kapsamında Güney Asya’ya ciddi bir rol biçtiği iddia edilebilir. Bu bağlamda özellikle Hindistan vurgusunun hem Çin’le rekabet hem de teknolojik ilerleme noktasında büyük öneme haiz olduğu belirtilebilir.


[1] “Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific Region”, Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20221228060752073.pdf&rs=/viewer/result/202212, (Erişim Tarihi: 08.01.2023).

[2] “Top Heavy: Countries by Share of the Global Economy”, Vısual Capitalist, https://www.visualcapitalist.com/countries-by-share-of-global-economy/#:~:text=Just%20five%20countries%20make%20up,Japan%2C%20India%2C%20and%20Germany., (Erişim Tarihi: 15.01.2023).

Zeki Talustan GÜLTEN
Zeki Talustan Gülten, 2021 yılında Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden “Amerikan Dış Politikası” başlıklı bitirme teziyle ve 2023 yılında da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Halihazırda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam eden Gülten, lisans eğitimi esnasında Erasmus+ programı çerçevesinde Lodz Üniversitesi Uluslararası ve Politik Çalışmalar Fakültesi’nde bir dönem boyunca öğrenci olarak bulunmuştur. ANKASAM’da Asya-Pasifik Araştırma Asistanı olarak çalışan Gülten’in başlıca ilgi alanları; Amerikan Dış Politikası, Asya-Pasifik ve Uluslararası Hukuk’tur. Gülten, iyi derecede İngilizce bilmektedir.