İran Dış Politikası

İran Dış Politikasında Değişen Taliban Faktörü

İran, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) “Yeni Büyük Oyun” sahası olan Afganistan, günümüz itibarıyla önemli bir stratejik merkezdir. Bu aktörlerin çatışmaları ve/veya Afganistan üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek birtakım eylem ve kararları, söz konusu ülkenin pozisyonu etkilemektedir. Bunun...

İran Dış Politikasının Küresel Boyutu

21. yüzyıl perspektifinde incelendiğinde uluslararası siyasi düzenin geçiş aşamasında olduğu gözlemlenip; bu sürecin çok kutuplu bir dünyaya doğru evrildiği anlaşılacaktır. Bugün uluslararası arenada ABD’yle rekabet edecek düzeyde birçok aktör bulunmakta; gelişmekte olan ülke niteliğine haiz birçok ülke de bu...

İran’ın Stratejik Düşüncesinde Ortadoğu

1979 İslam Devrimi’nden itibaren İran “İmparatorluk Hayali”ni gerçekleştirmek için bölgede etkisini arttırmaya çalışmıştır. Bu durum İslam Devrimi’nin ve İran siyasal sistemi çağdaş düşüncesinin bir yansıması olmuştur. İran insanın doğasını ve yönetime karşı tutumunu, aynı zamanda ülkenin tarihi ve coğrafyasını...

İran Dış Politikasının Jeopolitik Kodları

İran Batı Asya, Kafkasya, Güney Asya ve Orta Asya jeopolitiği bağlamında merkezi konuma sahiptir. Tarih boyunca İran topraklarında kurulan devletler bütün bu bölgelere etki etmekteydi. Günümüze gelindiğinde ise İran İslam Cumhuriyeti’nin bu bölgeler üzerindeki nüfuzu halen gözlemlenmektedir. Tahran, adı...

İran Dış Politikasının Jeokültürel Kodları

İran, Pers İmparatorluğu’na kadar uzanan derin tarihi ve köklü medeniyetiyle dünyanın siyasi, tarihi ve kültürel mirasında önemli bir yer tutmaktadır. Bugünkü İran’ı anlayabilmek; ancak İran’ın kültürel mirasını doğru bir şekilde çözümlemekle mümkün olabilir. Bunun için de İran kültürünün coğrafyayla...

Önerilenler