Tarih:

Paylaş:

Hazar’ın Değişen Jeopolitiği ve Trans-Hazar Koridoru: “Fırsatlar-Tehditler İkileminde Nasıl Bir Ortak Gelecek”

Benzer İçerikler

Bu yazı şu dillerde de mevcuttur: English Русский

Küresel bazda yaşanan çok boyutlu krizler, tüm dünya açısından çok boyutlu yeni tehdit ve riskleri de beraberinde getirmeye başlamış durumda. Doğrudan savaşın yanında dolaylı savaş yöntemleri ve uygulamaları (daha somut ifadeyle vekaleten ve hibrid savaşlar), ülkeler açısından sosyo-iktisadi sorunların ötesinde, bunların yol açacağı siyasi depremlerle birlikte uluslararası sistemde büyük bir kaosa; dolayısıyla da önü alınamadığı takdirde tüm insanlık açısından büyük bir yıkıma işaret ediyor. Zira, enerji güvenliği ile kendisini gösteren krizler, beraberinde gıda ve sağlık olmak üzere çok daha farklı güvenlik sorunlarını da gündeme taşımaktadır.

Bu bağlamda lojistik ve koridorlar/güzergâhlar mevzusu, yeni uluslararası sistemin inşa sürecinde tüm aktörler açısından çok daha büyük bir önem arz etmeye başlamış durumdadır. Bundan ötürü düne kadar “kenar kuşak” ağırlıklı güç inşa etme-gücü sürdürme anlayışının yerini doğrudan doğruya koridorları/güzergahları hedef alan yeni bir stratejiye bırakması söz konusudur. Nitekim, son dönemde kenar kuşak ülkeleri dahil, kuzey-güney, doğu-batı güzergâhlarında kilit konuma sahip olan ülkelerde doğrudan ya da dolaylı müdahalelere şahit olmaktayız.

Bu müdahalelerin bir sonucu olarak mevcut ya da potansiyel (hatta proje halindeki) birçok koridorun ve güzergâhın hedef alındığını, güvenli olmadığını, maliyetlerinin her geçen gün arttığını görmekteyiz. Söz konusu güzergâhlardaki artan belirsizlik ve devam eden krizler mevcut koridorların yükünü arttırırken, bu koridorlara bağımlı olan ülkeler açısından da ciddi lojistik sorunlara yol açmaktadır. Bu da tüm dünyada en başta enflasyon olmak üzere, ülkelerin iktisadi-ticari bazlı sosyal-siyasal dengelerini derinden sarsmaktadır.

Dolayısıyla tüm dünya açısından sadece transport bağlamında değil, enerji güvenliği noktasında da ihtiyaçlara daha az maliyetle, daha hızlı şekilde cevap verecek, güvenli ve kısa mesafeli yeni alternatiflere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı duyanların başında da hiç kuşkusuz bahsettiğimiz bu hususların her ikisinden de büyük ölçüde mahrum olan Avrupa ülkeleri geliyor. Avrupa’nın bu arayışında sadece Rusya-Ukrayna’nın savaş boyutuyla kendi ülkeleri üzerinde yol açtığı doğrudan sonuçların değil, aynı zamanda ABD vb. aktörlerin bu savaşı/krizi her açıdan bir fırsata dönüştürmesinin de etkilerini peşinen burada belirtmek gerekiyor.

Enerji-Lojistik Güvenliğinde Arz ve Güzergâh Olarak Trans-Hazar

Uluslararası ortamda yaşanan bu ani değişimler ve her geçen gün artan belirsizliklerden dolayı başta Avrupa olmak üzere tüm dünya açısından güvenilir “kaynak/arz” ve “güzergâh/koridor” noktası olarak Trans-Hazar’ın ön plana çıkması bir tesadüf olarak nitelendirilemez. Düne kadar bu bölgeyi göz ardı eden Avrupa’nın son dönemde buraya artan ilgisinin altında da bu çok boyutlu güvenlik arayışı yatıyor. Zira yukarıda kısmen değinildiği üzere, özellikle Avrasya coğrafyasında yaşanan son gelişmeler, sadece söz konusu bölge açısından değil, başta Avrupa olmak üzere, dünyanın geri kalan kısımları açısından da büyük bir önem arz ediyor.

Diğer taraftan Trans-Hazar’a artan bu “jeopolitik ilgi”nin beraberinde ne tür sonuçlar getireceği ise hiç kuşkusuz bölge devletlerinin burada ortaya koyacağı ortak duruşa bağlı. Bilindiği üzere Hazar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sonrası ortaya çıkan yeni jeopolitikte son yıllara kadar “çözümsüzlüğün adreslerinden” biri olarak ön plana çıkmaktaydı. Son yıllarda bölge devletlerinin önemli bir kısmının aralarındaki ihtilafları barışçıl bir şekilde “dostluk anlayışı” zemininde çözmeleri, hiç kuşkusuz sadece kıyıdaş ülkeler açısından değil, Trans-Hazar açısından da yeni bir sürece işaret etmektedir. Zira “kriz yorgunu” bölge ülkeleri yeni sorunlar değil, işbirlikleri istemektedir ve bunu da kazan-kazan anlayışı çerçevesinde başta yakın çevreleri olmak üzere, tüm dünyanın menfaatine olacak şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedirler.

Hazar Ülkeleri “Yersiz-Suni Sorunlar” İstemiyor

Bölge devletleri, artık şunun çok net bir şekilde farkındadır: Günümüz gerçekliğinde güzergâh ve koridorlar enerji-transit taşımacılık bağlamında sadece iktisadi-ticari boyutta değil; bölgesel güvenlik, istikrar ve dolayısıyla da ortak kalkınma-refah ve kültür alanlarının inşası/geliştirilmesi noktasında da büyük bir öneme sahiptir. Nitekim üye devletlerin gerek ikili gerekse de çoklu anlaşmalar yoluyla Çin’den başlayıp Avrupa’ya uzanan Trans-Hazar Koridoru’na; yani Orta Ulaştırma Koridoru’na yönelik işbirliği arayışlarının arttığı gözlemlenmektedir. Zira bölgenin kendisi kadar, başta Çin ve hatta Pakistan-Hindistan ikilisinin de merkezde yer aldığı Güney Asya açısından bu koridor büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Her iki ülkenin Trans-Afgan üzerinden Trans-Hazar’a yönelik artan ilgilerinin altında da bu husus yatmaktadır.

Bölge devletlerinin farkında olduğu bir başka husus da şudur: Hazar’da var olan sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğu bir ortamda bir takım suni ve yersiz hususlar üzerinden Hazar’da yeni “çözümsüz sorun alanları/konuları” oluşturma girişimi hiçbir şekilde iyi niyet olarak kabul edilemez. Bu bağlamda örneğin Hazar’dan geçirilecek boru hatlarının Hazar’da bir ekolojik soruna yol açacağı iddiası, açıkçası mevcut bilim-teknoloji ve uygulamalarla dalga geçmekle, onları göz ardı etmekle eşdeğerdir. Zira Hazar bu konuda bir ilk uygulama alanı olmayacaktır. Bugüne kadar Karadeniz (Mavi Akım ve Türk Akımı) ve Baltıklar (Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2) başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde denizin altından geçirilen ve geçirilme noktasında proje aşamasında olan boru hatları söz konusudur ve bugüne kadar ekolojik bir sorunun adresleri de olmamışlardır.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, geçmişten günümüze emperyalist bir anlayışın sonucu olarak karşımıza çıkan “Kaynak Savaşları”nın günümüzde “Koridor/Güzergâh Savaşları” ile birlikte daha geniş coğrafyalarda derinleşme eğilimi gösterdiğini, bu bağlamda güç mücadelesinin yeni adreslerinden biri olarak Hazar bölgesinin söz konusu emperyal güçler açısından bir potansiyel kriz alanı olarak ve hedef olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu noktada “Hazar Havzası Devletleri” açısından önlerinde çok bir seçenek bulunmamaktadır. Ya işbirliği sürecine hep birlikte dahil olacaklar ve bunu hızlandıracaklar ya da bunun dışında kalacaklardır. Aksi takdirde bölge dışı aktörlerin olası krize müdahil olmalarıyla birlikte, “Hazar Sorununun uluslararasılaşması” ve bundan ötürü bölgenin çok daha büyük kaosa sürüklenmesi gibi bir tablo ortaya çıkar ki, açıkçası bu husus hiçbir bölge devletinin arzı etmeyeceği bir gelişme olacaktır ve kati surette menfaatlerine değildir.

Dolayısıyla Hazar menşeli çözüm sürecinin hızlandırılması, bu noktada başta kıyıdaş ülkeler olmak üzere, havza ülkeleri arasında Trans-Hazar Koridoru’na, yani Orta Ulaştırma Koridoru’na yönelik yapıcı işbirliği anlayışının çok boyutlu olarak geliştirilmesi-güçlendirilmesi ve bir an önce bu koridorun işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Bölgede bu bağlamda kendisini gösteren “güçlü iradeyi” engellemeye yönelik birtakım çalışmaların, arayışların da bir sonuç vermeyeceğini, söz konusu aktör (ya da aktörlerin) artık anlaması gerekmektedir. Bunun somut örnekleri yakın zamanda da görülmüştür. Bundan ötürü, bir kez daha ifade etmek gerekirse, Hazar’da çözümsüzlük noktasında ısrar eden aktör bu yeni süreçte, değişen jeopolitikte yalnız kalmaya mahkumdur. Dolayısıyla Trans-Hazar Koridoru bağlamında aktörler ya bu işbirliği sürecine dahil olacaklar ya da bunun dışında kalmanın kayıpları ile yüzleşeceklerdir. Zira bölge çözümsüzlük yorgunudur ve “çözümsüzlük çözümdür” anlayışını kökten reddetmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
1969 Dörtyol-Hatay doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. BÜ’de 1995 yılında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayan Erol, aynı yıl BÜ’de doktora programına kabul edildi. Ankara Üniversitesi’nde doktorasını 2005’de tamamlayan Erol, 2009 yılında “Uluslararası İlişkiler” alanında doçent ve 2014 yılında da Profesörlük unvanlarını aldı. 2000-2006 tarihleri arasında Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi (ASAM)’nde görev yapan Erol, ASAM’ın Genel Koordinatörlük görevini de bir dönemliğine yürütmüştür. 2009 yılında Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) Kurucu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM)’nin de kurucu başkanı olan Prof. Erol, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanlığını da yürütmektedir. Prof. Erol, Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GAZİSAM) Müdürlüğü görevinde de bulunmuştur. 2007 yılında Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) “Türk Dünyası Hizmet Ödülü”nü alan Prof. Erol, akademik anlamdaki çalışmaları ve medyadaki faaliyetlerinden dolayı çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 2013 yılında Çağdaş Demokratlar Birliği Derneği tarafından “Yılın Yazılı Medya Ödülü”, 2015 yılında “APM 10. Yıl Hizmet Ödülü”, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından “2015 Yılın Basın-Fikir Ödülü”, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri “2016 Gönül Elçileri Medya Onur Ödülü”, Yörük Türkmen Federasyonları tarafından verilen “2016 Türkiye Onur Ödülü”. Prof. Erol’un 15 kitap çalışması bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının isimleri şu şekildedir: “Hayalden Gerçeğe Türk Birleşik Devletleri”, “Türkiye-AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları”, “Avrasya’da Yeni Büyük Oyun”, “Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları”, “Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları”, “Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu İlişkileri”, “Sıcak Barışın Soğuk Örgütü Yeni NATO”, “Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği”, “Krizler ve Kriz Yönetimi: Aktörler ve Örnek Olaylar”, “Kazakistan” ve “Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar”. 2002’den bu yana TRT Türkiye’nin sesi ve TRT Radyo 1 (Ankara Radyosu) “Avrasya Gündemi”, “Stratejik Bakış”, “Küresel Bakış”, “Analiz”, “Dosya”, “Haber Masası”, “Gündemin Öteki Yüzü” gibi radyo programlarını gerçekleştirmiş olan Prof. Erol, TRT INT televizyonunda 2004-2007 yılları arasında “Arayış”, 2007-2010 yılları arasında Kanal A televizyonunda “Sınır Ötesi” ve 2020-2021’de de BBN TÜRK televizyonunda “Dış Politika Gündemi” programlarını yapmıştır. 2012-2018 yılları arasında Millî Gazete’de “Arayış” adlı köşesinde dış politika yazıları yayımlanan Prof. Erol’un ulusal-uluslararası medyada çok sayıda televizyon, radyo, gazete, haber siteleri ve dergide uzmanlığı dahilinde görüşlerine de başvurulmaktadır. 2006-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırmaları Merkezi’nde (LAMER) de dersler veren Prof. Erol, 2018’den bu yana Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik kariyerini devam ettirmektedir. Prof. Erol, 2006 yılından itibaren Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde de dersler vermiştir. Prof. Erol’un başlıca ilgi ve uzmanlık alanları ve bu kapsamda lisans, master ve doktora seviyesinde verdiği derslerin başlıcaları şu şekilde sıralanabilir: “Jeopolitik”, “Güvenlik”, “İstihbarat”, “Kriz Yönetimi”, “Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar”, “Türk Dış Politikası”, “Rus Dış Politikası”, “ABD Dış Politikası”, “Orta Asya ve Güney Asya”. Çok sayıda dergi ve gazetede yazıları-değerlendirmeleri yayımlanan Prof. Erol’un; “Avrasya Dosyası”, “Stratejik Analiz”, “Stratejik Düşünce”, “Gazi Bölgesel Çalışmalar”, “The Journal of SSPS”, “Karadeniz Araştırmaları gibi” akademik dergilerde editörlük faaliyetlerinde bulunan Prof. Erol, “Bölgesel Araştırmalar”, “Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları”, “Gazi Akademik Bakış”, “Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri”, “Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler”, “Demokrasi Platformu” dergilerinin editörlüklerini hali hazırda yürütmekte, editör kurullarında yer almaktadır. 2016’dan bu yana Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Kurucu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettiren Prof. Erol, evli ve üç çocuk babasıdır.