Tarih:

Paylaş:

Tokayev’in Ulusa Sesleniş Konuşması: Kazakistan’ın İkinci Atılımı

Benzer İçerikler

2 Eylül 2019 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Anayasa’nın 44. maddesi uyarınca Kazakistan Parlamentosu’nun alt ve üst kanatlarının ortak toplantısında ilk “Ulusa Sesleniş” konuşmasını gerçekleştirmiştir.[1] Bilindiği gibi Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in yaptığı “Ulusa Sesleniş” konuşmaları, ülkenin iç ve dış politikasını belirleyen temel bir belgeye dönüşmekteydi. Bu yüzden de Tokayev’in “Ulusa Sesleniş” konuşması, sadece Kazakistan’da değil; bütün dünya kamuoyunda yakından takip edilmiştir.

Tokayev’in “Ulusa Sesleniş” konuşması, “Yapıcı Toplumsal Diyalog, Kazakistan’ın İstikrarı ve Kalkınmasının Temeli” başlığını taşımaktadır. Bu durum, Kazak liderin Nazarbayev döneminde başlatılan “sosyal devlet inşasını” devam ettirmeyi arzuladığını göstermektedir. Nitekim Tokayev, konuşmasının başında ulusal kalkınma yöntemi olan Nazarbayev Modeli’ne de vurgu yapmıştır. Konuyla ilgili olarak Tokayev, “Bugün biz bağımsızlığımızın kazanımlarını ikiye katlayabilme ve ülkemizi yeni gelişim aşamasına geçirebilme imkânına erişmekteyiz. Bunu, “Elbaşı Politikası”nın sürekliliğini koruyarak ve sistematik reformlarla başarabiliriz.” ifadelerini kullanmıştır. Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri, Kazakistan’ın geçmiş tecrübelerinden faydalanarak yeni bir atılım yapmaya hazırlandığını gözler önüne sermektedir.

Bu atılımın gerçekleşmesi için Tokayev, beş öncelik belirlemiştir. Bunlar; “Modern Etkili Devlet”, “Vatandaşların Hak ve Güvenliğinin Sağlanması”, “Hızlı Gelişen Kapsayıcı Ekonomi”, “Sosyal Modernizasyonun Yeni Dönemi” ve “Güçlü Bölgeler ve Güçlü Ülke” şeklinde sıralanabilir. Bu önceliklere ulaşılması halinde Kazakistan, sadece iç politikada değil; aynı zamanda dış politikada da Nazarbayev döneminde elde edilen saygınlığını daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Çünkü etkin dış politika yürütmek için ülke içinde istikrar, huzur ve refahın devam ettirilmesi önemlidir. Bir diğer ifadeyle, Kazakistan’ın sosyal devlet kimliğinin güçlenmesi, onun bölgedeki yumuşak gücünü de arttıracaktır. Bu çerçevede Tokayev’in belirlediği beş önceliğin analiz edilmesi gerekmektedir.

“Modern Etkili Devlet” prensibi kapsamında Tokayev, iktidar ile toplum arasındaki diyalog ve işbirliğinin önemine dikkat çekmektedir. Konuşmasında “Halkın sesini duyan devlet” ifadesini kullanan Tokayev, güçlü bir devletin temellerinin sivil topluma dayandığını dile getirmiştir. Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı, “Sivil toplumu desteklemek ve potansiyelini güçlendirmek gerekir. Hükümetin karşılaştığı kritik zorlukların ele alındığı tartışmalarda sivil toplumun tam kapasitesini kullanmak önemlidir.” açıklamasında bulunmuştur. Bahsi geçen söylem, devlet ile milletin kucaklaşma zamanının geldiğine de işaret etmektedir. Bu kucaklaşma, Kazakistan’ı uluslararası politikada da güçlendirecektir. Bu çerçevede Tokayev’in “Sadece iktidar ve toplum arasında kalıcı bir diyalog kurarak mevcut jeopolitik durumla uyumlu bir devlet kurulabilir.” şeklinde değerlendirme yapması da oldukça anlamlıdır. Yani güçlü Kazakistan için güçlü Kazak toplumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda iktidar ile halkın işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan “Toplumsal Güven Ulusal Konseyi”nin Tokayev’in girişimiyle kurulması ve 6 Eylül 2019 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmesi de mevzubahis politikanın en somut örneğidir.

“Vatandaşların Hak ve Güvenliğinin Sağlanması” başlığında ise Tokayev, halkın özgür ve güvenli yaşamasının önemine vurgu yapmıştır. Bu çerçevede ülkenin kolluk kuvvetlerinin tam teşekküllü reformunu gündeme getiren Tokayev’in “Polisin, devletin bir güç aracı olduğu yönündeki inanış giderek geçmişte kalacaktır. Onlar, vatandaşların güvenliğini sağlamak için hizmet eden bir organ haline gelecektir.” şeklindeki ifadesi de dikkat çekicidir. Bu doğrultuda 2020 yılı sonuna kadar İdari Polis Komitesi’nin çalışmalarının yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu reformların “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla gerçekleşeceği ifade edilebilir.

“Hızlı Gelişen Kapsayıcı Ekonomi” başlığından ise Tokayev’in ülke ekonomisindeki kamu şirketlerinin payını azaltmak istediği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Kazak lider, kamu şirketleri ve Ulusal Refah Fonu’nu şu sözlerle eleştirmiştir:

“Devlete ait şirketlerimizin uluslararası rekabet gücü düşük olan hantal şirketler haline geldiği kabul edilmelidir. Devletin ekonomideki varlığını azaltmak için kamu şirketlerinin kurulmasına ilişkin bir moratoryum kararı aldım. Ulusal Refah Fonu’nun kuruluşunun üzerinden geçen 14 yıl boyunca, halkın refahının artmasına ne kadar katkıda bulunduğunu bilmemiz gerekir.

Böylece Tokayev, ekonomik kalkınmanın halkın refahına hizmet etmesini istemektedir. Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın halkın girişimciliğini arttırmak istediği de anlaşılmaktadır. Kazak lidere göre, küçük ve orta ölçekli işletmeler, şehirler ve köylerin gelişiminin en önemli aracıdır. Özellikle mikro işletmeler, ülkenin sosyo-ekonomik ve politik yaşamında mühim bir yere sahiptir. Her şeyden önce kırsal kesimde yaşayan insanlar için istikrarlı bir istihdam ortamının sağlanması, ülkedeki işsizliği azaltacaktır. Aynı zamanda vergi tabanını oluşturmak, yerel bütçeyi de güçlendirecektir. Dahası kitlesel girişimciliğin gelişimi, himayeci kastın ve tembelce davranışların üstesinden gelinmesine de yardımcı olacaktır. Bu nedenle devlet, gelecekte de iş insanlarını desteklemeye devam edecektir.

“Sosyal Modernizasyonun Yeni Dönemi” başlığında ise Kazak liderin öncelikleri; “Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi”, “Aile ve çocuk enstitülerinin desteklenmesi ve kapsayıcı toplumun oluşturulması”, “Sağlık hizmetlerin kalitesinin artırılması ve erişilebilirliğinin sağlanması”, “Kültür alanı çalışanlarının desteklenmesi”, “Sosyal destek sisteminin geliştirilmesi” ve “Emeklilik sisteminin geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. Buradan hareketle, Kazakistan’ın sosyal devlet kimliğinin daha da güçleneceği öngörülebilir. Kısacası Tokayev’in sosyal politikası anlayışı, “önce insan” ilkesi üzerinden şekillenecektir.

“Güçlü Bölgeler ve Güçlü Ülke” prensibi ise Kazakistan’ın büyük şehirlerindeki refah seviyesinin diğer bölgelere de aktarılmasını ve böylece tüm bölgelerin kalkınmasını öngörmektedir. Bu yöntemle büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun önlenmesi ve Pavlodar ile Petropavlovsk gibi şehirlerde uygulanan yeni iskân ve istihdam politikalarıyla işgücü eksikliğinin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı, göç süreçlerini yönetmek için etkili önlemler alınmasını istemektedir. Zira Tokayev’e göre bölgelerin güçlenmesi, ülkenin de güçlenmesini sağlayacaktır. Bu yöntemle bölgeler arasındaki gelir dağılımı farklılığı azalacak ve merkez ile çevre arasındaki ilişki güçlenecektir.

Sonuç olarak Tokayev’in ilk “Ulusa Sesleniş” konuşması, toplumdaki dinamizmin ülkenin atılım yapması yolunda değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Çünkü bağımsızlığının 30. yılına girerken Kazakistan, dünyanın en kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerini veren ülkelerden biri haline gelmeyi amaçlamakta ve Kazak halkının refah içinde yaşadığı bir ortam yaratmayı arzulamaktadır. Nazarbayev döneminde sadece bölgenin değil; dünyanın saygın ülkelerinin biri haline gelen Kazakistan, Tokayev döneminde ise Ulusa Sesleniş çerçevesinde belirlenen hedefler üzerinden ikinci bir atılım yapmaya hazırlanmaktadır.


[1] “Yapıcı Toplumsal Diyalog-Kazakistan’ın İstikrarı ve Kalkınmasının Temeli”, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, http://www.mfa.gov.kz/tr/ankara/content-view/yapici-toplumsal-diyalog-kazakistanin-istikrari-ve-kalkinmasinin-temeli, (Erişim Tarihi: 07.09.2019).

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROLhttps://www.ankasam.org/author/mse/?lang=en
1969 Dörtyol-Hatay doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. BÜ’de 1995 yılında Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayan Erol, aynı yıl BÜ’de doktora programına kabul edildi. Ankara Üniversitesi’nde doktorasını 2005’de tamamlayan Erol, 2009 yılında “Uluslararası İlişkiler” alanında doçent ve 2014 yılında da Profesörlük unvanlarını aldı. 2000-2006 tarihleri arasında Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi (ASAM)’nde görev yapan Erol, 2009 yılında Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) Kurucu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM)’nin de kurucu başkanı olan Prof. Erol, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanlığını da yürütmektedir. Prof. Erol, Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GAZİSAM) Müdürlüğü görevinde de bulunmuştur. 2007 yılında Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı “Türk Dünyası Hizmet Ödülü”nü alan Prof. Erol, akademik anlamdaki çalışmaları ve medyadaki faaliyetlerinden dolayı çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 2013 yılında Çağdaş Demokratlar Birliği Derneği tarafından “Yılın Yazılı Medya Ödülü”, 2015 yılında “APM 10. Yıl Hizmet Ödülü”, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “2015 Yılın Basın-Fikir Ödülü”, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri “2016 Gönül Elçileri Medya Onur Ödülü”, Yörük Türkmen Federasyonları tarafından verilen “2016 Türkiye Onur Ödülü”. Prof. Erol’un 15 kitap çalışması bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının isimleri şu şekildedir: “Hayalden Gerçeğe Türk Birleşik Devletleri”, “Türkiye-AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları”, “Avrasya’da Yeni Büyük Oyun”, “Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları”, “Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları”, “Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu İlişkileri”, “Sıcak Barışın Soğuk Örgütü Yeni NATO”, “Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği”, “Krizler ve Kriz Yönetimi: Aktörler ve Örnek Olaylar”, “Kazakistan” ve “Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar”. 2002’den bu yana TRT Türkiye’nin sesi ve TRT Radyo 1 (Ankara Radyosu) “Avrasya Gündemi”, “Stratejik Bakış”, “Küresel Bakış”, “Analiz”, “Dosya”, “Haber Masası”, “Gündemin Öteki Yüzü” gibi radyo programlarını gerçekleştirmiş olan Prof. Erol, TRT INT televizyonunda 2004-2007 yılları arasında Arayış, 2007-2010 yılları arasında Kanal A televizyonunda “Sınır Ötesi” ve 2020-2021’de de BBN TÜRK televizyonunda “Dış Politika Gündemi” programlarını yaptı. 2012-2018 yılları arasında Millî Gazete’de “Arayış” adlı köşesinde dış politika yazıları yayımlanan Prof. Erol’un ulusal-uluslararası medyada çok sayıda televizyon, radyo, gazete, haber siteleri ve dergide uzmanlığı dahilinde görüşlerine de başvurulmaktadır. 2006-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırmaları Merkezi’nde (LAMER) de dersler veren Prof. Erol, 2018’den bu yana Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik kariyerini devam ettirmektedir. Çok sayıda dergi ve gazetede yazıları-değerlendirmeleri yayımlanan; Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Stratejik Düşünce, Gazi Bölgesel Çalışmalar, The Journal of SSPS, Karadeniz Araştırmaları, gibi akademik dergilerde editörlük faaliyetlerinde bulunan Prof. Erol, Bölgesel Araştırmalar, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları, Gazi Akademik Bakış, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri, Demokrasi Platformu dergilerinin editörlüklerini hali hazırda yürütmektedir. 2016’dan bu yana Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Kurucu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettiren Prof. Erol, evli ve üç çocuk babasıdır.